Ưu tiên Portland – Cần Thăm Dò Ý Kiến Ngành Vận Tải

Mục đích của cuộc thăm dò ý kiến này là để nhận được các ý kiến và quan tâm của quý vị về các dịch vụ công viên và vận tải tại Portland. Những cải tiến gì quý vị muốn thấy? Những cải tiến đó sẽ được thực hiện tại đâu? Hãy bỏ qua bất cứ câu hỏi nào quý vị không muốn trả lời. Xin để lại địa chỉ email của quý vị tại phần cuối của cuộc thăm dò ý kiến để nhận tin tức về kết quả cuộc thăm dò ý kiến!